01/22/2019 - سه شنبه 2 بهمن 1397

Menu

قائم مقام شهردار منطقه


 سوابق تحصیلی لیسانس حوزوی
 

            

اهم سوابق کاری
نماینده حقوقی شهرداری چهاردانگه در سال 1383
دبیر کمیسیون توافقات و تملکات شهرداری چهاردانگه در سال 1384
سرپرست واحد وصول مطالبات شهرداری چهاردانگه در سال 1384
سرپرست واحد امور اداری شهرداری چهاردانگه در سال 1384
دبیر کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری چهاردانگه در سال 1384
 عضو کمسیون توافقات و تملکات شهرداری چهاردانگه در سال 1385
مسئول ناحیه یک شهرداری چهاردانگه در سال 1385
معاون امور شهری و فضای سبزشهرداری چهاردانگه در سال 1385 
عضو اصلی حوزه 854 شورای حل اختلاف استان تهران از سال 1383الی 1384
رئیس حوزه 875 شورای حل اختلاف استان تهران ازسال1384الی1386
معاون رئیس خدمات شهری و فضای سبزشهرداری منطقه22 سال 1386
nbsp;شهردار ناحیه یک منطقه 22 در سال 1386
شهردار ناحیه 4 منطقه 22 در سال 1388
 معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4  ازسال 1389 الی 1394
 اطلاعات تماس Nasehi-h@tehran.iri
44549730