01/22/2019 - سه شنبه 2 بهمن 1397

Menu

واحد اجرای احکام


 سوابق تحصیلی

کارشناس گیاه پزشکی

 کارشناس ارشد آموزش محیط زیست
 سوابق کاری کارشناس آموزش و پژوهش سازمان بازیافت
 مدیر امور مناطق سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران
 شهردار ناحیه مناطق 6و21
 اطلاعات تماس 44563304