12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

اهداف شهرداری منطقه 21


     
 

حفظ و  ساماندهی و  بهبود  سیما و منظر حومه ای منطقه , منظر مجتمع های سکونتی , منظر طبیعی و  شمالی منطقه (البرز) , منظر شرقی (دماوند) ,هویت معماری عمدتا در طرح های زیر دست تامین میشود

حفظ نقش ملی و ارتقاء نقش فرا ملی با  استفاده از ظرفیت صنایع موجود و گسترش صنایع اشتغال پایه و پویا و تامین ملزومات آن و توسعه کمی و کیفی واحدهای تحقیق و توسعه فعالیتهای صنعتی

ساماندهی محیط زیستی حوزه های صنعتی و ایمن  سازی بخش های متراکم مسکونی و تجهیز فضا های باز و  سبز برای استفاده سایر مناطق متراکم غربی  تهران در مواقع  سوانح طبیعی

ارتقاءکیفیت زیست محیطی منطقه و حفظ و گسترش فضا های فرهنگی

بهینه سازی اندازه محدوده های مدیریتی منطقه ,تثبیت پهنه ها (زونها- حوزه ها)ی صنعتی و تفکیک آنها تا حد ممکن از عملکرد های مسکونی و تعیین زیر پهنه ها برای امکان بخشیدن به اعمال مقررات دقیق ساخت و ساز و مدیریت

تعیین مرز مناسب جنوب و غرب منطقه با توجه به هم خوانی کاربری ها و تثبیت آن و اعمال نظام مدیریت مناسب در این محدوده

بالابردن میزان اشتغال از90هزار نفر به 200 هزار نفر در دوره طرح بدون افزایش قابل توجه کاربری های صنعتی و  با  افزایش تراکم اشتغال صنعتی واحد ها

بهبود وضعیت حمل ونقل از طریق توسعه حمل ونقل  عمومی و بکار گیری روش های مدیریتی و استفاده  از امکانات زیر ساخت های موجود در مجاورت شمال و جنوب منطقه