11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397

Menu

 

 

با تغییر رویکرد شهرداری در راستای تبدیل سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی، ضروری است که اینگونه نهادها با تبادل دانش به یک زبان مشترک اجتماعی دست یابند. از این رو مبادله تجارب و دانش بین نهاد شهرداری و اجتماعی ضرورت می یابد ، ارائه مطالب حاضر تحت عنوان "مدیریت دانش" و انتشار آن از این منظر انجام گرفته است.در این راستا ، تعدادی از کتاب ها و اسلایدهای مرتبط ارائه گردیده است.

 
     
 کتاب ها :  
 سرپرستی سازمان  
فرآیند و بهبود مستمر فرآیندها  
  160نکته در مدیریت  
  چگونه مانند یک مدیر عالی بیاندیشیم  
  مدیریت از راه ارزشها  
  معرفی روشهای نوین مدیریت  
   اسلایدها :  
  مدیریت تغییر و نوآوری  
  تیپ شخصیتی مدیرتان را بشناسید  
  بهبود  
 

ساختار

 
  تحقیق و توسعه