07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu
اسامی کارگروه تخصصی اداره تشکیلات وبهبود روشها (شهرداری منطقه 21)
       
  در راستای ماموریت اداره کل تشکیلات و بهبود روشها، کمیته ای به بررسی و بهبود فرآیندهای حوزه های مختلف مبادرت می نمایند.  
   اعضای کمیته بهبود بدین قرارند:  
   1-     بالاترین مقام واحد سازمانی (شهردار منطقه، مدیر کل ، مدیر عامل، رئیس سازمان،...)  رئیس و عضو دائم  
   2-     معاون برنامه ریزی و توسعه شهری (یا عنوان مشابه) دبیر و عضو دائم  
   3-     معاون مالی و اقتصاد شهری(یا عنوان مشابه)   عضو دائم    
   4-     معاون توسعه منابع انسانی (یا عنوان مشابه)   عضو دائم    
   5-       رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها (یا عنوان مشابه)  عضو دائم و رابط کمیته    
   6-      رئیس اداره فناوری اطلاعات ( یا عنوان مشابه)  عضو دائم  
   7-     معاونین حوزه های تخصصی حسب مورد عضو موقت  
   اعضای کارگروه تخصصی بهبود بدین قرارند:    
  1- رئیس اداره تشکیلات و بهبود روشها  
   2-   کارشناس سازمان  
   3-   کارشناس تعالی سازمان  
   4-   کارشناس بهبود روشها   
   5-   کارشناس تحقیق و توسعه   
  6-   کارشناس دفتر شهردار   
  7-   کارشناس معاونت حمل و نقل و ترافیک  
  8-  کارشناس معاونت فنی و عمرانی  
  9-   کارشناس معاونت مالی و اقتصادی  
  10-  کارشناس معاونت شهرسازی و معماری  
  11-  کارشناس معاونت امور اجتماعی و فرهنگی  
  12-  کارشناس معاونت خدمات شهری و محیط زیست  
  13-  کارشناس معاونت توسعه منابع انسانی   
  14-  کارشناس ناحیه1  
  15-  کارشناس ناحیه 2  
  16-  کارشناس ناحیه 3