12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

اداره تشکیلات و بهبود روش ها


سخن نخست

 
  تغییرات سریع در حوزه های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و تکنولوژی و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر سازمانها از یک طرف و سایر الزامات و تدابیر ابلاغی نظیر قوانین برنامه توسعه ،برنامه دهگانه تحول اداری قوانین و مقررات خاص شهرداری ،سیاستها و برنامه های پنج ساله از طرف دیگر شرایطی را بوجود آورده که می بایست کلیه دستگاهها از جمله شهرداری تهران با بهره گیری از تکنیکها و ابزارهای مدیریتی، خود را با اینگونه الزامات و تغییرات هماهنگ نموده و بستر استمرار رشد و توسعه بخشهای مختلف و همچنین اصلاح ساختار خود را فراهم آورند. برای تحقق هرچه بهتر این امر ضروریست ،ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود و شیوه های نوین علمی، نسبت به بهبود فرآیندهای شهرداری تهران درجهت استفاده حداکثری از منابع و امکانات موجود ،کاهش هزینه ها، تسهیل و تسریع در انجام کارها و ارتقاء رضایت مندی شهروندان گام برداریم.