07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu

اداره رفاه


وظايف اداره كل رفاه ، تعاون و خدمات اجتماعي (مصوب 11/12/88 )
     
   - تهیه و تدوین برنامه های رفاهی ، مددکاری ، اجتماعی ، بهداشتی و درمان کارکنان شهرداری تهران در چارچوب اختیارات و دستورالعملهای صادره و اجرای آن

- اقدامات لازم جهت ارتقاء سطح معیشت کارکنان و افزایش رفاه عمومی پرسنل شهرداری تهران .

- اقدامات لازم به منظور برقراری و ایجاد سیستم صحیح بهداشت و درمان کارکنان شهرداری تهران در چارچوب دستورالعمل های صادره و اجرای آن.

- ارائه خدمات مددکاری به کارکنان شهرداری تهران و خانواده آنها

- تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با برنامه های رفاهی ، تفریحی ، اجتماعی و بهداشت و درمان کارکنان شهرداری تهران .

- تهیه و تنظیم اطلاعات و آمارهای مورد نیاز و بروزرسانی آنها در خصوص برنامه های رفاهی ، تفریحی ، اجتماعی و بهداشتی و پرسنلی در سطح شهرداری تهران .

- ایجاد تسهیلات و همکاری لازم به منظور تامین نیازمندیهای مرتبط با مسکن و مصرف کارکنان شهرداری تهران .

- اقدام لازم به منظور ایجاد مراکز رفاهی ، تفریحی و خدماتی به منظور افزایش سطح رفاه کارکنان شهرداری تهران و استفاده از امکانات بالقوه شهرداری تهران و واحدهای تابعه در چارچوب اختیارات و ضوابط .

- برقراری و ایجاد زمینه های لازم به منظور ارائه تسهیلات و پرداخت وام و مساعدتهای مالی به کارکنان شهرداری تهران در چارچوب اختیارات و دستورالعمل های صادره .

- تامین و برقراری بیمه های تکمیلی درمانی و سایر بیمه های مورد نیاز کارکنان شهرداری تهران .

- بررسی و پیگیری سوابق معوقه بیمه کارکنان شهرداری تهران در سطح واحدهای تابعه .

- انجام سایر امور مالی و اداری مرتبط با فعالیتهای رفاهی مسکن ، بهداشت ، درمان و اجتماعی کارکنان شهرداری تهران .

- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می گردد.

 
     

 

 

 

فرایند فعالیت های اداره رفاه منطقه 21