12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

اداره آموزش


     
 

 نیل به اهداف سازمان ممکن است با گذشت زمان تحت تاثیر عوامل متعدّد درونی و بیرونی از قبیل تغییرات فناوری ، نوآوری و خواسته ها و الزامات مشتریان و سایر طرف های ذینفع تحت مخاطره قرار گیرد . اینگونه تغییرات ، سازمان را ملزم می سازد تا همواره اقدامات خود را تحلیل نموده و گردش و روش فعالیّت های خود را ارتقاء داده و به روز نماید . همچنین کارکنان نیز در تمامی سطوح به گونه ای آموزش ببینند که تعهّد سازمان در بازار متغیّر که در آن خواسته ها و انتظارات سرعت تغییر می یابد ، برآورده شود.

 در همین راستا اداره آموزش منطقه بر پایه خط مشی و در مسیر راهبردهای خود با اتّکا به پتانسیل های در اختیار و به رغم محدودیّت های موجود ، در انجام فعالیّت های برنامه ریزی شده مصوّب خود اهتمام ورزیده است  .