11/14/2019 - پنجشنبه 23 آبان 1398

Menu
     
 
ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت
 1 مهدیه حسین زاده کارشناسی ارشد محیط زیست مسئول مرکز
 2 مینا بهرامی کارشناسی مهندسی کشاورزی کارشناس مرکز
مائده مرید کارشناسی ارشد گیاه پزشکی کارشناس مرکز
4 منا قربانیان دانشجوی دکتری حشره شناسی  کارشناس مرکز
 5 الهام زنگانه  کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی کارشناس مرکز
6 مریم حکمت  کارشناسی ارشد مهندسی بیوشیمی  کارشناس مرکز
7 فاطمه مینائی نمین
کارشناسی فیزیولوژی گیاهی
کارشناس مرکز 
 8  رضا خلیل نژاد   دانشجوی کارشناسی مهندسی کشاورزی   کارشناس مرکز 
 9  امیرحسین عیسی
 کارشناسی مهندسی فضای سبز
 کارشناس مرکز