12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

Menu
برگزاری کلاس های آموزشی برای شهروندان سطح ناحیه
1397/9/24-01:30
[ROTITR]
برگزاری کلاس های آموزشی برای شهروندان سطح ناحیه
[SOTITR]
بازدید شهردار منطقه از ناحیه 2
1397/9/24-01:23
[ROTITR]
بازدید شهردار منطقه از ناحیه 2
[SOTITR]
آموزش تفکیک از مبدأ پسماند در مدارس سطح ناحیه
1397/9/17-03:57
[ROTITR]
آموزش تفکیک از مبدأ پسماند در مدارس سطح ناحیه
[SOTITR]
اهم اخبار 137 در هفته جاری (2)
1397/9/12-10:56
[ROTITR]
اهم اخبار 137 در هفته جاری (2)
[SOTITR]
اهم اخبار137 در هفته جاری(1)
1397/9/12-10:50
[ROTITR]
اهم اخبار137 در هفته جاری(1)
[SOTITR]
برگزاری مانور آموزشی پناهگیری و تخلیه اضطراری در مدارس ابتدایی سطح ناحیه دو
1397/8/3-10:10
[ROTITR]
برگزاری مانور آموزشی پناهگیری و تخلیه اضطراری در مدارس ابتدایی سطح ناحیه دو
[SOTITR]
جانمایی و نصب تابلو و المان های ترافیکی در محدوده ناحیه دو
1397/8/3-10:04
[ROTITR]
جانمایی و نصب تابلو و المان های ترافیکی در محدوده ناحیه دو
[SOTITR]
بخشی از اقدامات واحد137 ناحیه دو در هفته ای که گذشت
1397/8/3-09:58
[ROTITR]
بخشی از اقدامات واحد137 ناحیه دو در هفته ای که گذشت
[SOTITR]
شستشوی انهار و المان های ترافیکی بزرگراه شهید لشگری در محدوده ناحیه دو
1397/8/3-09:54
[ROTITR]
شستشوی انهار و المان های ترافیکی بزرگراه شهید لشگری در محدوده ناحیه دو
[SOTITR]
اعزام خانواده های معظم ایثارگران و شهروندان ناحیه دو به نماز جمعه دانشگاه تهران
1397/8/3-09:49
[ROTITR]
اعزام خانواده های معظم ایثارگران و شهروندان ناحیه دو به نماز جمعه دانشگاه تهران
[SOTITR]