12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

مشخصات جغرافیایی منطقه 21


     
  
 منطقه 21 به صورت مثلثی کشیده در منتهی الیه غرب تهران در امتداد جاده های ارتباطی تهران – کرج تا بعد از دوراهی کاروانسراسنگی گسترده شده است . این منطقه از شمال به اتوبان تهران – کرج ، از جنوب به جاده قدیم تهران – کرج ، از شرق به مسیل کن و از غرب به امتداد شمالی – جنوبی طول جغرافیائی 51 درجه حد فاصل اتوبان و جاده قدیم کرج محدود است . همچنین ، این محدوده از شمال با منطقه 22 ، از شرق با مناطق 5و9و18 ، از غرب به شهرستان کرج و از جنوب با کمربند سبز جنوب تهران و شهرستان شهریار همجوار است ، 
      مساحت محدوده منطقه 21 بالغ بر 5156 هکتار است که 7/8 درصد مساحت کل مناطق شهر تهران بوده و درقیاس با مساحت سایر مناطق در زمره بزرگ ترین مناطق شهرداری تهران قرار دارد .
امتداد جاده مخصوص کرج در جهت شرق به غرب و نیزامتداد بزرگراه آزادگان در جهت شمال به جنوب ، به صورت لبه های مشخص ، محدوده منطقه را به چهار پهنه تقسیم کرده است که لبه های آنها خوانائی و شفافیت قابل ملاحظه ای دارند . این پهنه ها در شمال شرقی ( پهنه شماره 1 ) ، در جنوب شرقی ( پهنه شماره 2 ) ، شمال غربی ( پهنه شماره 3 ) و جنوب غربی ( پهنه شماره 4 ) قرار گرفته است و مساحت پهنه شمال شرقی 7/427 هکتار ، جنوب شرقی 2/1147 هکتار ، شمال غربی 5/1371 هکتار و جنوب غربی 2/2235 هکتار است .