12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

چشم انداز منطقه


      
           با توجه به تنوع ویژگیهای منطقه و نقاط قوت و ضعف آن ، شهرداری منطقه 21 علیرغم وجود دشواریهای فراوانی که درپیش رو دارد با حداکثر استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود ، اهداف و راهبردهایی را مد نظر دارد که رئوس کلی آن بدین شرح است :

- جلب مشارکت بخش خصوصی درتوسعه وعمران منطقه .

- مدیریت مشارکتی درمحدوده های صنعتی ومدیریت محلی برای محدوده های مسکونی درچارچوب فعالیت  شورایاریها

- تدارک صنایع  بازیافت .

- اعمال مدیریتهای زیست محیطی درزمینه فاضلاب ، زائدات و آلودگی هوا .

- حداکثر استفاده از زمینهای بایر وساخته نشده به منظور برنامه ریزی و تامین نیازهای اساسی منطقه .

- جلوگیری از مسکونی شدن اراضی با کاربری نظامی به منظور تثبیت جمعیت ساکن در منطقه .

- افزایش کارایی معابر موجود بوسیله طراحی مناسب وجلوگیری از تعریض آنها .

- انتقال حرکت عبور با مقیاس فراشهری و ملی از داخل محدوده به شبکه های کناری ازطریق آرایش مناسب معابر .

- آرام سازی حوزه های مسکونی و ایمن سازی حرکت پیاده .

- ارتقای کیفیت شرایط سکونت وکار و اوقات فراغت در راستای ایجاد محیط شهری جذاب وشاداب .

-  ارتقای شرایط حفاظت از منطقه درمقابل حوادث غیر مترقبه همانند سیل وزلزله