12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

صنایع بهداشتی و دارویی


 

ردیف
نام شرکت زمینه فعالیت  تلفن
 
پاک دارو
دارویی
 44191560


 لقمان
 دارویی
 44504756
   
 سینادارو
 دارویی
 44194521
   
 جام دارو
 دارویی
 44923155
   
 جالینوس
 دارویی
 44543351
 
 الحاوی
 دارویی
 44905056
   
 داروبخش
 دارویی
 44986811
 
عبیدی
دارویی
 44504784
 
 رازک
 دارویی
 44525413
   
 پاک وش
 بهداشتی
 -
   
 داروگر
 بهداشتی
 44922581
   
 پاک شوما
 بهداشتی
 44545233