07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

Menu

درباره HSE


     

امروزه سازمانها تلاش مي کنند ، يک سيستم مناسب در جهت حفظ و ارتقا محيط کار سالم بدون هيچگونه حادثه، آسيب و آلودگي ايجاد کنند سيستم  HSE ابزاري است براي کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ايمني  محيط کار در کليه برنامه هاي توسعه اي صنعتي و غيرصنعتي. در واقع اين يک سيستم ادغام يافته و يکپارچه است که کليه منابع انساني و تجهيزاتي و مالي در حمايت از يکديگر براي تامين سلامت و محيطي عاري از هر گونه حادثه و آسيب بکار گرفته مي شود.

HSEمتشکل از حروف اول سه واژه : Health  به معنی بهداشت Safety به معنی ایمنی و Environmental  به معنی محیط زیست  می باشد

 

 استراتژی HSE به دنبال به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب بر محيط و افزايش اثرات مطلوب با تأمين ايمني همه جانبه کليه افراد در سازمان ها ، تجهيزات و تاسيسات و به صفر رساندن حوادث و آسيبها از طريق حذف شرايط نا ايمن و ارتقاء سلامت افراد و حفاظت از محيط زيست به عنوان سرمايه بشريت  می باشد.

از اهداف اساسی HSE تغییر رویکرد واکنشی (کنترل حوادث) سازمان به یک رویکرد پیشگیرانه (کنترل خطرات) می باشد تا از این طریق تمامی خطرات مرتبط با بهداشت ، ایمنی و محیط زیست قبل از رخداد حوادث ناگوار شناسایی و با مدیریتی صحیح و اثر بخش کنترل گردند.

مزایای استقرار HSE در سازمان :

1-شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در سازمان

2. ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان

3. ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها

4. هدفمند نمودن و یکپارچه کردن ایزو مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

5. شناخت قوانین و مقررات ایمنی در سازمان

6. ارزیابی موثر ریسک ها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث

7. کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث