12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397

Menu

انتقادات و پیشنهادات


     
  همکاران و شهروندان محترم می توانند از این طریق در خصوص مواردی با موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری منطقه 21 با واحدHSEمنطقه مکاتبه نمایند  
     
انتقادات و پیشنهادات