09/23/2018 - يكشنبه 1 مهر 1397

Menu

اداره بازرسی
 

 سوابق تحصیلی

 کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامداتدانشگاه شهید رجایی 
 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش
 

 سوابق کاری
 مدیر بازرسی اداره کل رفاه ،تعاون و خدمات اجتماعی از سال89 تا91
 مدیر بازرسی شهرداری منطقه 18 از سال 91تا94
مدیر بازرسی شهرداری منطقه 21 از سال 94 تاکنون
 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 84 تاکنون
 مدرس دانشگاه مدیریت آموزش معاونت توسعه منابع انسانی از سال 93 تاکنون
 اطلاعات تماس  44562777
dezfouli-h@tehran.ir