12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

نظرسنجی ساب پرتال منطقه21


فونت نوشتار در ساب پرتال منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟رنگ های انتخاب شده در ساب پرتال منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟میزان سهولت در دسترسی به آیتم های مورد نیاز در ساب پرتال منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟طراحی گرافیکی صفحات را چگونه ارزیابی می کنید؟از نظر محتوایی ساب پرتال منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟نحوه چیدمان ساب پرتال منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟از نظر شما نقاط قوت و ضعف ساب پرتال منطقه چیست؟

اضافه شدن چه بخش هایی به اطلاعات ارائه شده در ساب پرتال منطقه باعث افزایش تمایل شما به استفاده از آن خواهد شد؟

ثبت نتايج