12/07/2019 - شنبه 16 آذر 1398

Menu

اطلاعات جغرافیایی GIS


   
    
    
 

سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS بستری برای ذخيره ، نگهداری ، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات جغرافيايي مي باشد و جهت کار همزمان با داده هايي که وابستگی مکانی (جغرافيايي) و توصيفی دارند، طراحی شده است.
امروزه دربیشتر ارگانهای دولتی کشورمان  مفهوم  GIS را فقط در تهیه نقشه میدانند  که اشتباهی است که  به  مرور زمان با فرهنگ سازی از طرف مدیران  مربوطه و گسترش روز افزون این علم  بر طرف میشود. امروزه در اختيار داشتن داده هاي بهنگام و استخراج اطلاعات مورد نياز  داراي اهميت زیادی مي ‏‏‏باشد. در اين رابطه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي به عنوان ابزاري مهم در مديريت داده هاي زمين مطرح مي‏ باشند كه با فراهم ساختن امكان يكپارچه سازي داده هاي حاصل از منابع مختلف، امكان استخراج اطلاعات مورد نياز را فراهم مي نمايند.
 از ديدگاه فني اين سيستم با دو جنبه مختلف از داده ها سروكار دارند، داده های رقومی و دادههای  توصيفی. در نتيجه در اختيار داشتن داده هاي جغرافيايي رقومي به عنوان پايه اي براي ورود به سيستم اطلاعات جغرافيايي داراي اهميت بسزايي مي باشد.
  برای بهره گيری صحيح  از قابليتهای يک  سیستم  اطلاعات مکانی (GIS) در درجه اول نياز  به درک صحيح از سيستم و سپس ساختار اطلاعات در آن ميباشد.جهت پياده سازی يك سيستم اطلاعات مکانی ، توجه به ماهيت و ساختار اطلاعات جغرافيايي آن که رکن اساسی هر سيستمGIS  را تشکيل داده و توانمنديها و پتانسيلهاي آن را تعيين ميكند، اجتناب ناپذير است.از قابليتهای يك پايگاه اطلاعاتی، مديريت اطلاعات و قابليت دستيابی به داده های مختلف آن بر حسب نياز می باشد. در طراحی پايگاه اطلاعات داده مبتنی بر سیستم GIS  بر اساس تحليل نيازهای انجام شده، ساختار داده ها به گونه ای باید طراحی گردد که ارتباط های منطقی بين داده ها حفظ شده و براساس آن بتوان سيستم مديريت داده های موجود را پياده سازی نمود. با توجه به استفاده از منابع متفاوت اطلاعاتی در تکميل داده ها بانک اطلاعاتی باید الگوريتم مديريت داده ها با قابليت بازيابی و دسترسی به رکوردها و لايه های اطلاعاتی  ساير منابع اطلاعاتی بر حسب موقعيت جغرافيايي و در شرايط مورد نياز کاربر ، طراحی و در محيط نرم افزاری بستر GIS انتخاب و پياده سازی گردد.